Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ψυχολογία»

Ειδίκευση Θετικής Ψυχολογίας (Positive Psychology)

 

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Εισακτέοι: Στο Μ.Π.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ). 

Αριθμός Εισακτέων: Kατ’ ανώτατο δέκα (10) άτομα ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής.

Δίδακτρα: Δωρεάν.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

Διεξαγωγή μαθημάτων: Τα μαθήματα διεξάγονται κατά τις απογευματινές ώρες. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι τρεις (3) ανά μάθημα ή σεμινάριο.

Παρακολούθηση μαθημάτων: Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων και της εκπαίδευσης σε εφαρμογές είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση, που μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια απουσιάσει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3) φορές από κάποια εκπαιδευτική υποχρέωσή του/της στο ίδιο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο διδάσκων/σκουσα διατηρεί το δικαίωμα να τον/την παραπέμψει στη ΣΕ με το ερώτημα της διαγραφής.

 

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα και σεμινάρια, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές/εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές, και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων για την απονομή του Μ.Δ.Ε., οι οποίες ανέρχονται σε 90 ECTS ενδεικτικά ορίζονται ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ECTS

1. Μεθοδολογία Έρευνας

7

2. Στατιστική

7

3. Θετική ψυχολογία: Θεωρία και Έρευνα 

8

4. Θετική ψυχολογία: Εφαρμογές

8

 

Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ECTS

1. Σεμινάριο Ι: Σύγχρονα Θέματα και σχεδιασμός εφαρμογών

5

2. Σεμινάριο II: Βιωματικό Εργαστήριο Εφαρμογής της Θετικής Ψυχολογίας

5

3. Εκπαίδευση σε εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα (500 ώρες)

20

Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ECTS

1.  Εκπαίδευση σε εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα (500 ώρες)

10

2. Διπλωματική Εργασία 

20Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) χορηγείται μετά από:

 (α) την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, όπως περιγράφονται ανωτέρω (70 πιστωτικές μονάδες), και 

(β) την επιτυχή εκπόνηση και εξέταση της Διπλωματικής εργασίας (20 πιστωτικές μονάδες).