ΠΜΣ "Ψυχολογία"

 

Ο Διευθυντής και οι διδάσκοντες/ουσες συγχαίρουν τους επιτυχόντες/ούσες στο ΠΜΣ «Ψυχολογία» του Τμήματός μας και τους/τις προσκαλούν σε πρώτη ψηφιακή συνάντηση τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ. μέσω της διασύνδεσης για skype business  https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/kordouti/U4CBQP1D
Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα και οι βασικοί οδοδείκτες για την ολοκλήρωσή του, όπως τα θεωρητικά και μεθοδολογικά μαθήματα των Ειδικεύσεων, τα σεμινάρια, η Πρακτική Άσκηση και η Διπλωματική Εργασία. Θα δοθεί όμως και η ευκαιρία, σε διδάσκοντες και διδασκόμενους, να γνωριστούμε. Τα μαθήματα αρχίζουν μέσα στην ίδια εβδομάδα.
Καλώς ορίσατε!
Ο Διευθυντής του «ΠΜΣ Ψυχολογία»
Παναγιώτης Κορδούτης  

Στόχος του ΠΜΣ είναι η επέκταση και η εμβάθυνση της γνώσης σε επίπεδο θεωρητικής, ερευνητικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο χώρο των εφαρμογών
 Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) στην «Ψυχολογία» (Master’s Degree in Psychology) 
με τρεις Ειδικεύσεις :

  Θετική Ψυχολογία -  Positive Psychology

Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021

Οδηγός Σπουδών 2018-2019

Αυτή η κατεύθυνση συνδυάζει τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας με την θεωρία πολυπλοκότητας και κοινωνικών δικτύων. Η έμφαση της Θετικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη των ταλέντων, κλίσεων, δυνατοτήτων και δυναμικών εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων και στην αλληλοεπίδραση ατόμου και κοινωνίας. Σ’ αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα, οι ερευνητικές προσεγγίσεις και ευρήματα και οι εφαρμογές στο χώρο της συμβουλευτικής.

Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα παραπάνω πεδία μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία και την διεξαγωγή έρευνας, με έμφαση στη συμβουλευτική. Η κατεύθυνση δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας ή να ασχοληθούν με παρεμβάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό πεδίο.


Ταυτότητες & Διαπροσωπικές Σχέσεις - Identities and Interpersonal Relationships

Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021

Οδηγός Σπουδών 2018-2019

Η αντίληψη εαυτού και η ταυτότητα των ατόμων διαμορφώνεται μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, την υπαγωγή σε κοινωνικές ομάδες, καθώς και την άμεση, έμμεση, νοερή και συμβολική επίδραση του κοινωνικού πλαισίου. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα πεδία του εαυτού, της ταυτότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία και την διεξαγωγή έρευνας.  

Ο θεωρητικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τούς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας ή να ασχοληθούν με παρεμβάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό πεδίο.


Εφαρμοσμένη Γνωστική & Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Applied Cognitive and Developmental Psychology

Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021

Οδηγός Σπουδών 2018-2019

Οι τομείς της Γνωστικής και της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ανήκουν παραδοσιακά στα κλασικά θεωρητικά αντικείμενα της ψυχολογικής επιστήμης.  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς ζωηρό ενδιαφέρον για τα παραπάνω αντικείμενα, το οποίο εκφράζεται τόσο στο πεδίο της έρευνας όσο και των εφαρμογών. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις του γνωστικού και αναπτυξιακού τομέα, με έμφαση στις τελευταίες, δηλαδή στις δυνατότητες εφαρμογής στο πεδίο.  Οι εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας και των επαγγελματικών εφαρμογών που προκύπτουν από αυτήν.

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr