Διευθυντής: Παναγιώτης Σ. Κορδούτης

Αναπληρωτής Διευθυντής: Ιωάννης Κατερέλος

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης σε Εφαρμογές στο Πεδίο και στην Κοινότητα: Μαρία Ντοροπούλου


Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχολογία»  διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) (ΦΕΚ Α 114/04.08.2017)

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψυχολογία» είναι η επέκταση και η εμβάθυνση της γνώσης σε επίπεδο θεωρητικής, ερευνητικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο χώρο των εφαρμογών. Ανταποκρίνεται με τον τρόπο αυτό στην αυξανόμενη ανάγκη στελέχωσης, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ερευνητικών, εκπαιδευτικών, υποστηρικτικών, θεραπευτικών, επαγγελματικών και κοινοτικών δομών κάθε μορφής, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες και εφαρμογές, τεκμηρίωσης, ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, συνηγορίας, υποστήριξης, υποβοήθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων καθώς και ψυχοεκπαίδευσης στην κοινότητα.Το ΠΜΣ «Ψυχολογία» απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Ψυχολογίας αλλά και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) στην Ψυχολογία (Master’s of Science in Psychology ) σε τρεις Ειδικεύσεις,•   «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία»,•   «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» και•   «Θετική Ψυχολογία» μέσα από τις οποίες προφέρει στους εκπαιδευόμενους τον ειδικό θεωρητικό εξοπλισμό, την ερευνητική τριβή και την εμπειρία στο πεδίο και την κοινότητα, γνώσεις δηλαδή και δεξιότητες κατάλληλες ώστε να υπηρετήσουν επιτυχώς τις σύγχρονες απαιτήσεις της εφαρμογής της ψυχολογικής επιστήμης.Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η ανώτατη διάρκεια φοίτησης πέντε (5) εξάμηνα.Το ΠΜΣ «Ψυχολογία» ενθαρρύνει, καλλιεργεί και προάγει:*  την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών καθώς και της πρωτότυπης γνώσης στις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει.*  την δημιουργία πρακτικών εφαρμογών και μέσων που συντείνουν στην ανάπτυξη και υποβοήθηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων* την κάλυψη του σοβαρού κενού σε επιστημονικό ψυχολογικό λόγο και επαγγελματική πράξη, μεταξύ έρευνας-τεκμηρίωσης και θεραπευτικών/κλινικών/κοινοτικών παρεμβάσεων, που αποσκοπεί στην ψυχολογική εκπαίδευση (ψυχοεκπαίδευση) του ευρύτερου κοινού και στη συνηγορία, ενδυνάμωση, επανένταξη μειοψηφικών/μειονοτικών ατόμων/ομάδων στην κοινότητα.* τη δημιουργία νέου, κατάλληλα εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού, ικανού να στελεχώσει ερευνητικές, εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές, θεραπευτικές, επαγγελματικές, παραγωγικές και κοινοτικές δομές κάθε μορφής.*  τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου στην Ψυχολογία.

 

 


06/12/2022

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ 2022-2023

PDF.download.png

 


07/11/22

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2022-23
PDF.download.png
 

24/10/22

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»    PDF.download.png

 

 

Καλούνται οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ όπως αποστείλουν έως την Τρίτη 1/11/2022 στη γραμματεία του Τμήματος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τα εξής στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:   

 PDF.download.png


03/10/22  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

PDF.download.png


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ        PDF.download.png


  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023 PDF.download.png

 ΑΙΤΗΣΗ PDF.download.png


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ    PDF.download.png


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ


Διευθυντής: Παναγιώτης Σ. Κορδούτης

Αναπληρωτής Διευθυντής: Ιωάννης Κατερέλος

Υπευθυνη Εκπαιδευσης σε Εφαρμογές στο Πεδίο και στην Κοινότητα: Μαρία Ντοροπούλου


Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχολογία»  διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) (ΦΕΚ Α 114/04.08.2017)


Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψυχολογία» είναι η επέκταση και η εμβάθυνση της γνώσης σε επίπεδο θεωρητικής, ερευνητικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο χώρο των εφαρμογών. Ανταποκρίνεται με τον τρόπο αυτό στην αυξανόμενη ανάγκη στελέχωσης, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ερευνητικών, εκπαιδευτικών, υποστηρικτικών, θεραπευτικών, επαγγελματικών και κοινοτικών δομών κάθε μορφής, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες και εφαρμογές, τεκμηρίωσης, ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, συνηγορίας, υποστήριξης, υποβοήθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων καθώς και ψυχοεκπαίδευσης στην κοινότητα.

Το ΠΜΣ «Ψυχολογία» απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Ψυχολογίας αλλα και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) στην Ψυχολογία (Master’s of Science in Psychology ) σε τρεις Ειδικεύσεις,
•   «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία»,
•   «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» και
•   «Θετική Ψυχολογία»
 μέσα από τις οποίες προφέρει στους εκπαιδευόμενους τον ειδικό θεωρητικό εξοπλισμό, την ερευνητική τριβή και την εμπειρία στο πεδίο και την κοινότητα, γνώσεις δηλαδή και δεξιότητες κατάλληλες ώστε να υπηρετήσουν επιτυχώς τις σύγχρονες απαιτήσεις της εφαρμογής της ψυχολογικής επιστήμης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η ανώτατη διάρκεια φοίτησης πέντε (5) εξάμηνα.

Το ΠΜΣ «Ψυχολογία» ενθαρρύνει, καλλιεργεί και προάγει:
*  την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών καθώς και της πρωτότυπης γνώσης στις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει.
*  την δημιουργία πρακτικών εφαρμογών και μέσων που συντείνουν στην ανάπτυξη και υποβοήθηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων
* την κάλυψη του σοβαρού κενού σε επιστημονικό ψυχολογικό λόγο και επαγγελματική πράξη, μεταξύ έρευνας-τεκμηρίωσης και θεραπευτικών/κλινικών/κοινοτικών παρεμβάσεων, που αποσκοπεί στην ψυχολογική εκπαίδευση (ψυχοεκπαίδευση) του ευρύτερου κοινού και στη συνηγορία, ενδυνάμωση, επανένταξη μειοψηφικών/μειονοτικών ατόμων/ομάδων στην κοινότητα.
*  τη δημιουργία νέου, κατάλληλα εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού, ικανού να στελεχώσει ερευνητικές, εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές, θεραπευτικές, επαγγελματικές, παραγωγικές και κοινοτικές δομές κάθε μορφής.
*  τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου στην Ψυχολογία.