• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-2023  PDF.download.png

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο τμήμα ψυχολογίας θα υποβληθούν είτε από τους ίδιους είτε με εξουσιοδότηση στην γραμματεία του τμήματος κάθε Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10.00-13.00. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν επίσης να αποσταλούν με courier ή ταχυδρομικά και συστημένα στη διεύθυνση

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136 Τ.Κ 17671

με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

3.Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου