Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

  

 

Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 06-05-2020 λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση του χρόνου διαγραφής των υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, και υποχρεούνταν στην ολοκλήρωσή της εντός διετίας από τη δημοσίευση του Κανονισμού, μέχρι τις 31/12/2020. 

Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης της 9ης/10/2019, εγκρίθηκε το Πρότυπο της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου των υποψηφίων Διδακτόρων (Δείτε σε Έντυπα). 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την διαμόρφωση ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης και την ανάπτυξη των εφαρμογών στο πεδίο της Ψυχολογίας. Στόχος είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος Ψυχολογίας να παράγουν πρωτότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς/αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα, ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν μια ανεξάρτητη και πρωτότυπη ερευνητική δραστηριότητα.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος τους οι ΥΔ είναι δυνατόν να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική τους εμπειρία, συνδράμοντας περιστασιακά σε επικουρική διδασκαλία και συστηματικά σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του Προγράμματος Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017), καθώς και από τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, όπως αυτός καταρτίστηκε µε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (31/01/2018), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι διατάξεις του κανονισμού εκπόνησης διδακτορικής διατριβής εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διδακτορικές σπουδές και ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η γλώσσα συγγραφής και υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής είναι η Ελληνική. Είναι δυνατή η συγγραφή και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής σε άλλη γλώσσα. 

Η διδακτορική διατριβή ακολουθεί τη δομή και τη μορφολογία που περιγράφεται αναλυτικά στην τελευταία έκδοση του οδηγού συγγραφής της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (American Psychology Association) 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες, που επιθυμούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικό  λογαριασμό για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες , να στείλουν στο  phduregister@panteion.gr τα κάτωθι στοιχεία:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο

Ημερομηνία γέννησης

ΑΜΚΑ

Κινητό τηλέφωνο

Email

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr