Για τη Λήψη Πτυχίου απαιτούνται επίσης:

  • Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
  • Η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης
  • Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα"Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας" μετά από Υποχρεωτική Παρακολούθηση
  • Η επαρκής γνώση μίας ξένης γλώσσας μεταξύ αυτών που διδάσκονται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Η γνώση αυτή πιστοποιείται με επιτυχή εξέταση στην ύλη του 6ου εξαμήνου της γλώσσας που επέλεξε ο φοιτητής ή με χορήγηση ισοτιμίας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

Ο γενικός βαθμός πτυχίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των βαθμών διαιρούμενου
δια του αντίστοιχου αριθμού των μαθημάτων.

  • Η βαθμολογία της Πτυχιακής Εργασίας έχει διπλό συντελεστή βαρύτητας, δηλαδή προστίθεται 2 φορές (με την αντίστοιχη αύξηση του διαιρέτη κατά 1 μάθημα).
  • Δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου ο βαθμός της ξένης γλώσσας.
  • Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία (3) Επιλογής Μαθήματα, επιπλέον του απαιτούμενου συνολικού αριθμού μαθημάτων και επιπλέον των ελαχίστων ορίων της κάθε Θεματικής Ενότητας, των οποίων η βαθμολογία δε θα συνυπολογισθεί στον τελικό βαθμό πτυχίου
    Η αίτηση εξαίρεσης κατατίθεται με την αίτηση ορκωμοσίας

Παράμετροι λήψης πτυχίου  File:PDF file icon.svg - Wikipedia