1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  PDF.download.png


 2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  PDF.download.png


 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (για την τήρηση της Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας στη Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας) PDF.download.png

   


 4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (για την έναρξη εκπόνησης της Πτυχιακής)  PDF.download.png

   


 5. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (για τη βαθμολόγηση της Πτυχιακής) PDF.download.png

   


 • Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου και διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού.

 • Υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους, η Πτυχιακή Εργασία δίνει την, χρονικά τελευταία, δυνατότητα αξιολόγησης αλλά και αυτο-αξιολόγησης των φοιτητών σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν στις προπτυχιακές τους σπουδές.

 • Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ) οι φοιτητές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό ή/και μεθοδολογικό επίπεδο.

 • Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να είναι ερευνητικού περιεχομένου, με την έννοια ότι πρέπει να συνίστανται στη συλλογή – επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων και να μην περιορίζονται σε έρευνες βιβλιογραφικού χαρακτήρα.

 • Η βαθμολογία της Πτυχιακής Εργασίας έχει διπλό συντελεστή βαρύτητας, δηλαδή προστίθεται 2 φορές (με την αντίστοιχη αύξηση του διαιρέτη κατά 1 μάθημα).

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, είναι η ηλεκτρονική αποστολή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με Υποχρεωτική Κοινοποίηση στον επόπτη Καθηγητή,

 • 1. Περίληψης της εργασίας, έκτασης 600-800 λέξεων σε μορφή Αρχείου Pdf, η οποία θα πρέπει να έχει ήδη ελεγχθεί από τον επόπτη Καθηγητή, πριν την αποστολή της στη Γραμματεία, και η οποία δεν ταυτίζεται με την περιεκτική περίληψη που υπάρχει στην αρχή κάθε εργασίας (abstract)

 • 2. Της Υπεύθυνης Δήλωσης για την τήρηση της Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας στη Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας Σε περίπτωση μη πλήρωσης μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων, ΔΕΝ θα ολοκληρώνεται η καταχώρηση της βαθμολογίας

 • Η τελική καταχώρηση της βαθμολογίας στις καταστάσεις των αποτελεσμάτων, γίνεται συνολικά για όλους τους φοιτητές, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος