Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Προκειμένου να κατατεθεί Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, είναι απαραίτητη η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο θα προταθεί και ως επιβλέπων αυτής και θα εισηγηθεί στη Συνέλευση επί της αιτήσεως.

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί ανά πάσα στιγμή, αφού, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει ορισθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος κάτι διαφορετικό.

Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4009/2011 "Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών", και σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 80 "Λοιπές μεταβατικές διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.γ του άρθρου 47 του ν.4025/2011, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3685/2008 (Α΄ 148).


Ιδιαίτερη επισήμανση στα οριζόμενα στο εδ. στ) της παρ.3 του ως άνω άρθρου: Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της.

Ημερολόγιο Υποστήριξης Διδακτορικών Διατριβών

Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής Doc - PDF

Έντυπο Καθορισμού Θέματος Διδακτορικής Διατριβής 

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών του Παντείου Πανεπιστημίου (PDF)
  • Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν ως προς τη δομή και μορφοποίησή τους τον επίσημο οδηγό συγγραφής εργασιών του Πανεπιστημίου και τις, τυχόν, ειδικές οδηγίες του εκάστοτε επόπτη.  
Διαδικασία Ολοκλήρωσης/Κατάθεσης αίτησης για ορκωμοσία 
Κατάλογος Μεμβρανών Διδακτόρων

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr