ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

Πρόγραμμα Be Your Best You

 

Τίτλος: Be Your Best You

Συντελεστές: Κατερίνα Κοτσώνη, Αναστάσιος Σταλίκας

Σκοπός: Πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους ή στρες

Έννοιες ΘΨ-στόχος: Ευ ζην, Ευγνωμοσύνη, Στοχοθέτηση, Δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα, Θετικά συναισθήματα, Απολαμβάνειν, Νόημα ζωής, Καλοσύνη, Θετικές σχέσεις

Πληθυσμός στόχος: Γενικός πληθυσμός, ευάλωτοι πληθυσμοί για ανάπτυξη κατάθλιψης, άγχους, στρες

Περιεχόμενο παρέμβασης: Είναι ένα ψυχό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα έξι ομαδικών συναντήσεων. Σε κάθε συνάντηση, παρουσιάζεται μια έννοια της Θετικής Ψυχολογίας και αντίστοιχες θετικές παρεμβάσεις. Εν συντομία, η  πρώτη συνάντηση έχει στόχο να γνωριστούν οι συμμετέχοντες μεταξύ τους και να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα ομάδας μέσω βιωματικών ασκήσεων.

Στη δεύτερη συνάντηση, οι συμμετέχοντες μιλούν για τρόπους άνθισης των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα τους και θέτουν προσωπικούς στόχους.  Στην τρίτη συνάντηση, γίνεται εισαγωγή στην έννοια του απολαμβάνειν και στους τρόπους επίτευξης της απόλαυσης μέσω βιωματικών ασκήσεων. Στην επόμενη συνεδρία, επικεντρωνόμαστε στο νόημα ζωής το οποίο εξερευνάται από τους συμμετέχοντες μέσω της άσκησης του καλύτερου εαυτού. Στην πέμπτη συνεδρία, εστιάζουμε σε τρόπους ενδυνάμωσης των διαπροσωπικών σχέσεων. Η τελευταία συνάντηση έχει στόχο την ανακεφαλαίωση, την αξιολόγηση της ατομικής πορείας του καθενός και την προετοιμασία για το μέλλον.

Κύρια ευρήματα: Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην παρέμβαση είχε αναπτυχθεί στην πιλοτική έρευνα των Kotsoni, Kannelakis και Stalikas (2020). Έχουν πραγματοποιηθεί δύο έρευνες (Kotsoni κ.ά., 2020α, β) σε γενικό πληθυσμό με συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους ή στρες και φάνηκε ότι σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, οι συμμετέχοντες στο ψυχό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμφανίζουν μείωση στην κατάθλιψη, άγχος, στρες και τα αρνητικά συναισθήματα και αύξηση στο ευ ζην, την ικανοποίηση από τη ζωή και τα θετικά συναισθήματα.

Τα ευρήματα είναι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία έως σήμερα και είναι η πρώτη τέτοια ολοκληρωμένη προσπάθεια που πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Link/Ενδεικτική βιβλιογραφία/σχετική δημοσίευση

Kotsoni, A., Kanellakis, K., & Stalikas, A. (2020). Be Your Best You: A Pilot Study of a Positive Psychology Programme for People with Depression, Anxiety or Stress in Greece. Psychology, 11(01), 13-29. https://doi.org/10.4236/psych.2020.111002

Kotsoni, A., Mertika, A., Stalikas, A. (2020). Be Your Best You: An evaluation of a Positive Psychology Intervention Programme in Greece. Psychology, 11(7), 1021-1036. https://doi.org/10.4236/psych.2020.117067

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr