Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία

Γενικές πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στο τέταρτο έτος των σπουδών τους. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν σε περίπου 60 διαφορετικούς φορείς, κυρίως του δημόσιου τομέα. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, η ουσιαστικότερη αφομοίωση, αξιοποίηση, διεύρυνση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων που οι φοιτητές έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας με ένα χώρο άσκησης του επαγγέλματος, η οποία ενδεχομένως να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιλογή της κατάλληλης κατεύθυνσης στη μελλοντική τους ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία.

Η πρακτική άσκηση στην ψυχολογία μπορεί να συμβάλλει στην ενημέρωση των φοιτητών για τις δυνατότητες εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης σε ποικίλους επαγγελματικούς τομείς, στην εξοικείωσή τους με τις ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες του ψυχολόγου (διαγνωστικές, παρεμβατικές, ερευνητικές) καθώς και με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του έργου του ψυχολόγου σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα, όπου ο ψυχολόγος καλείται να προσφέρει υπηρεσίες, τηρώντας τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας.

Η επίτευξη των στόχων αυτών διευκολύνεται και διασφαλίζεται από το σύστημα εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης, που αποτελείται από δύο επόπτες, έναν ψυχολόγο στο χώρο όπου ασκούνται οι φοιτητές και έναν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, δηλαδή ένα μέλος ΔΕΠ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους.

Η διάρκεια της άσκησης είναι τρεις μήνες (200 ώρες). Η αμοιβή του ασκούμενου αλλά και το ποσό της ασφαλιστικής του κάλυψης καταβάλλονται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση των φοιτητών εγγράφονται στην κεντρική ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης της πρακτικής άσκησης του Υπουργείου Παιδείας (http://atlas.grnet.gr).

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας σε φορείς των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Δικαιοσύνης έχει εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 352/ τ. Β/ 30.03.2010).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώσεις

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης στην Ψυχολογία

Η Πρακτική Άσκηση οργανώνεται, συντονίζεται και εποπτεύεται από αρμόδια Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει την επιστημονική, διοικητική και εκτελεστική ευθύνη και αρμοδιότητα για την έγκαιρη, συνεπή και άρτια εφαρμογή όλων των απαραίτητων διαδικασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

  1. Φ. Αναγνωστόπουλο (Καθηγητή), Επιστημονικά Υπεύθυνο 
  2. Π. Κορδούτη (Καθηγητή), Μέλος
  3. Γ. Αλεξιά (Αναπλ. Καθηγητή), Μέλος
  4. Σμ. Καζή (Αναπλ. Καθηγήτρια), Μέλος

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές /τριες του τμήματος να διατηρούν τακτικότατη επαφή με το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης, παρακαλούνται να ελέγχουν το φάκελο «Ανεπιθύμητα e-mail» ή «Spam», διότι, σε αρκετές περιπτώσεις, μηνύματα που αποστέλλονται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Παντείου Πανεπιστημίου αποθηκεύονται στους φακέλους που προαναφέρθηκαν, και όχι στο φάκελο «Εισερχόμενα» ή «Inbox».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρακαλούνται οι φοιτητές /τριες του Τμήματος Ψυχολογίας, κατά την ηλεκτρονική τους επικοινωνία με την Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης:

  • Να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό τους!
  • Να μην αφήνουν κενό το "Θέμα" ("Subject") του e-mail τους, αλλά να αναγράφουν κάτι που να είναι ενδεικτικό του περιεχομένου ή του θέματος για το οποίο επικοινωνούν με τη Γραμματεία.

Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, οργανώνεται και λειτουργεί γραμματεία Πρακτικής Άσκησης για τις ανάγκες της εύρρυθμης λειτουργίας και οργάνωσης του προγράμματος. Η Γραμματεία τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας Επιτροπής, στελεχώνεται με εξειδικευμένο γραμματειακό προσωπικό και μεριμνά για τη διεκπεραίωση των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης στην Ψυχολογία.

Ωράριο λειτουργίας:
​Τρίτη 16.00-19.00
Τετάρτη 10.00-13.00
Πέμπτη 16.00-19.00

Επικοινωνία: Τηλ.: 210 920 1687, 
E-mail: psychpraktiki@panteion.gr 
Γραφείο Α8 (1ος Όροφος Νέου Κτιρίου) 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr