Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν
το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου "Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας",
την Τρίτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 στην αίθουσα Α1 προκειμένου να εγγραφούν. 

Επισημαίνεται ότι, η παρουσία σας στη συνάντηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ειδάλως δεν θα βρείτε θέση. 

Όσοι δεν μπορούν να προσέλθουν, θα δηλώσουν την επιθυμία εγγραφής τους με έγγραφη δήλωσή τους σε συμφοιτητή ή άλλο πληρεξούσιο. 
Ένας πληρεξούσιος δεν μπορεί να γράψει πάνω από τρία άτομα.
Απαραίτητος ο Αριθμός Μητρώου


Υποχρεωτική η παρακολούθηση!

Η επιτυχής συμμετοχή στο μάθημα του Ε΄ εξαμήνου σπουδών “Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας”, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.

Σε προγραμματισμένη συνάντηση στην αρχή του εξαμήνου, η ημερομηνία της οποίας ανακοινώνεται εγκαίρως, καλείσθε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στα Εργαστήρια. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα έχει τον υπεύθυνο καθηγητή με τον οποίο συνεργάζεται. 

Στόχος του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στην κοινωνιοψυχολογική ερευνητική διαδικασία -η οποία ξεκινά από την επιλογή του θέματος και τελειώνει στη συγγραφή ενός επιστημονικού κειμένου- και κατά κύριο λόγο να τους κάνει να συμμετάσχουν εμπράκτως σε κάποια (ή κάποιες) φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας, στη συλλογή ερευνητικών δεδομένων και στη στατιστικής τους επεξεργασία.

Στο μάθημα παρουσιάζονται συνοπτικά τα ερευνητικά διαβήματα και πραγματοποιείται έρευνα στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές.

Σημειώνεται ότι:

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται κατά τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων (ημι-κατευθυνόμενες συνεντεύξεις, ανάλυση περιεχομένου -θεματική, συχνοτήτων, αυτόματης ταξινόμησης, κ.ο.κ-, ερωτηματολόγια κλειστών ή/και ανοικτών ερωτήσεων, πειραματικός σχεδιασμός και εγχειρηματοποίηση ανεξάρτητων -και επικαλούμενων- μεταβλητών, χρήση μη παραμετρικών, παραμετρικών ή / και πολυδιάστατων στατιστικών τεστ), δεδομένου επίσης του περιορισμένου διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, ο κάθε διδάσκων επιλέγει τη μέθοδο και τεχνική που κρίνει ότι ταιριάζει καλύτερα στην ιδιαιτερότητα των ερευνητικών δεδομένων που θα συλλέξουν και καλούνται να επεξεργαστούν οι φοιτητές, και αυτές τους διδάσκει, μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στη συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία. Σημειώνεται επίσης πως η επιλογή αυτή μπορεί να διαφοροποιείται από μέλος ΔΕΠ σε μέλος ΔΕΠ και από έτος σε έτος.

 

Δήλωση Συμμετοχής στα Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι φοιτητές του 3 έτους και άνω που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τα μαθήματα: 
  6002 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι,
  6012 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ και
  6043 Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι

 • Το μάθημα έχει υποχρεωτική παρακολούθηση με τη δυνατότητα απουσίας μόνο 2 φορές.

 • Η κατανομή των φοιτητών θα γίνει ΜΟΝΟ τη συγκεκριμένη μέρα. ΔΕΝ θα υπάρξει δυνατότητα εγγραφής εκ των υστέρων.
  Οι φοιτητές-τριες που δεν μπορούν να παραβρεθούν μπορούν να ορίσουν έναν εκπρόσωπο για να τους γράψει. 

 • Η κατανομή στα εργαστήρια κάθε διδάσκοντα γίνεται με τυχαίο τρόπο και οι φοιτητές-τριες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διδάσκοντα.

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr